علوم اجتماعی · فوریه 4, 2022 0

جدیدترین فایل مقاله کامل با روش APA عوامل خانوادگی وسایل ارتباط جمعی و گروه همسالان و تاثیر ان برمدگرایی دانشجویان

جدیدترین فایل مقاله کامل با روش APA عوامل خانوادگی وسایل ارتباط جمعی و گروه همسالان و تاثیر ان برمدگرایی دانشجویان با مطالب مهم مقاله, کامل, با, روش, APAعوامل, خانوادگی, وسایل, ارتباط, جمعی, و, گروه, همسالان, و, تاثیر, ان, برمدگرایی, دانشجویان,مقاله کامل با روش APA عوامل خانوادگی وسایل ارتباط جمعی و گروه همسالان و تاثیر ان برمدگرایی دانشجویان برای شما آماده شده است. میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

 مقاله کامل با روش APA عوامل خانوادگی وسایل ارتباط جمعی و گروه همسالان و تاثیر ان برمدگرایی دانشجویان

چکیده 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل خانوادگی، استفاده از وسایل  ارتباط جمعی و گروه همسالان بر مدگرایی دانشجویان پردیس شهید مدرس سنندج انجام شده است. در این     پژوهش از روش پيمايشي و از پرسش‌ نامه جهت  گردآوري اطلاعات استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار spss داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و نتایجی واقع بینانه به دست آمده است. امیدوارم مورد استفاده دوست داران واقع گردد.

واژگان کلیدی: مدگرایی، مدگرایی دانشجویان، عوامل خانوادگی، وسایل ارتباط جمعی،گروه همسالان

 
مقدمه:

مدگرایی  حاصل زندگی انسان معاصر نیست بلکه در تمام دوران زندگی بشر بوده و هست. اما اگر این پدیده در هر دوره ای از تاریخ آگاهانه وبا گزینش انتخاب وبا توجه به فرهنگ و چارچوب های فکری و اعتقادی جامعه صورت بگیرد نه تنها موجب پیدایش نارسایی های فرهنگی و اجتماعی نشده بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعی به نوبه خود به رشد و تعالی فرهنگ و تمدن آنان کمک های زیادی نموده و زمینه آراستگی مناسب زندگی را فراهم می کند. در واقع مد گرایی مثبت به معنای اقتباس از پیشرفت های اجتماعی و به کار بردن دستاوردهای مثبت دیگران ضمن بر طرف ساختن زشتی ها و کاستی ها از دچار شدن زندگی به یکنواختی خسته کننده پیش گیری کرده و روز به روز به استحکام بیشتر پایه های زندگی دسته جمعی کمک می کند. اما باید مراقب بود که این فرایند از حالت طبیعی خارج نشود زیرا همه استعدادهای فطری اگر از حالت طبیعی خارج شود جنبه ی انحرافی پیدا کرده و آثار سویی به بار می آورد. اما جوانان (دانشجویان) بنا به مقتضیات سنی و نیازهای گوناگونی که دارند و بسته به محیط هایی که دران قرار می گیرند در برخی قلمروها همچون لباس و آرایش بیشتر از دیگران در معرض جریان مد گرایی قرار می گیرند و چون مد در بستر زمان درحال دگرگونی است افراد سنین جوانتر را  بیشتر می طلبد چون وقت آزادتری دارند و می توانند پا به پای مد حرکت کنند. 

تحقیق حاضر با عنوان عوامل خانوادگی ، استفاده از وسایل ارتباط جمعی  و گروه همسالان  و تاثیر آن بر مدگرایی دانشجویان انجام شده است گروه همسالان از متغییر های مستقل تحقیق می باشد، استفاده از وسایل ارتباط جمعی که شامل رسانه های گروهی و اجتماعی از تلویزیون گرفته تا ماهواره و رادیو و شبکه های اجتماعی است از متغییر مستقل تحقیق می باشد یکی دیگر از متغییر های مستقل این موضوع عوامل خانوادگی می باشد. متغییر وابسته این تحقیق مدگرایی دانشجویان می باشد. 

در بررسي و مطالعه پیشینه تحقيق يعني مطالعات و تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع تحقیق این  نكته روشن مي گردد كه در محافل علمي و تحقيقاتي ما توجه كافي به اين مسأله صورت نگرفته است لذا در این تحقیق سعی می شود تا به طور کامل به این موضوع پرداخته شود.

اين تحقيق از نوع كاربردي است و با در نظر گرفتن موضوع پژوهش که عوامل خانوادگی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و گروه همسالان و تاثیر آن بر مدگرایی دانشجویان می باشد، روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع پیمایشی بو…….