اقتصاد · فوریه 4, 2022 0

جدیدترین فایل تحقیق عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران

جدیدترین فایل تحقیق عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران با مطالب مهم رشد صنعتی,عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران,تحقیق عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران,آثار واردات کالاهای مصرفی, سرمایه ای و واسطه ای بر رشد صنعتی,آزمون ساکن پذیری با وجود شکست ساختاری برای شما آماده شده است. میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

تحقیق عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران در حجم 85 صفحه و در قالب word و با فهرست موضوعی زیر:

بخشی از متن:
بخش صنعت نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد . صنایع را بر حسب نقش و  اهمیتی که در اقتصاد دارند به سه گروه تقسیم میکنیم : 1 – صنایع 2 – صنایع میانی 3 – صنایع پایانی صنعتی شدن به عنوان کوتاه ترین راه در جهت خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کمترین زمان شناخته شده است . رشد بخش صنعت و به دنبال کشیدن سایر بخشها ی اقتصادی ، اشتغال ، تولید و درامد را در کل اقتصاد افزایش خواهد داد و همچنین چون با فرایند صنعتی شدن درامدها با سرعت بیشتری افزایش می یابد ، پس انداز و سرمایه گذاری ها را افزوده و در نتیجه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را افزایش میدهد . توسعه اقتصادی بعنوان یکی از حیاتی ترین منابع رشد اقتصاد به شمار می رود(که نمایه های فوق العادی را فراهم می کند). که بخش مالی، با استفاده از 2 کانال بررشد اقتصادی تاثیر می گذارد: اختصاص منبع بهبود یافته و شتاب بخشی توسعه ی فناورانه. این اثرات از نقش سازمان های مالی مداخله گرایانه که پس اندازها را برای اهداف سرمایه گذارانه به کار می گیرند نشات می گیرند و یک انتقال با هزینه پایین سرمایه های خارجی را تسهیل ساخته و اختصاص کارامدی از سرمایه را فراهم می کند. مطالعات تجربی و نظری، شاخص های متفاوت از جمله سطح اعتبار بانکی، میزان سود و بهره وری در بخش مالی را جهت شناسایی اثرات واسطه گرایانه بانکی و توسعه ی مالی برروی رشد اقتصادی مطالعه می کنند.(حسنو فخری وهمکاران،2013،ص597)

فهرست مطالب:
چکیده 4

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه 6
1-1- بیان مسئله 6
1-2- ضرورت انجام تحقیق 9
1-5- اهداف تحقیق 10
1-3- پرسشهای تحقیق 10
1-4- فرضیه های تحقیق 10
1-6- حدود تحقیق 10
1-7- روش انجام تحقیق 10
1-8- منابع آماری مورد استفاده 10
1-9- ساختار پایان نامه 10
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین
مقدمه 12
2-1- مطالعات انجام شده در داخل 12
2-2- مطالعات انجام شده در خارج 19
2-3- جمع بندی مطالعات پیشین26
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
مقدمه 27
3-1- صنعت و رشد صنعتی 27
3-2- آثار واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای بر رشد صنعتی 29
3-3- نرخ ارز و تاثیر آن بر رشد صنعتی 30
3-4- صادرات کالاهای صنعتی 31
3-6- ساختار مدل و متغیرها 32
3-6-1-مفهوم سری زمانی و الگوهای سری زمانی 32
3-6-2- بررسی ساکن پذیری متغیرها 35
3-6-3- مرتبه جمعی بودن 36
3-6-4- آزمون ریشه واحد برای بررسی ساکن¬پذیری متغیرها 37
3-6-5- آزمون دیکی- فولر 38
3-6-6- آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته 39
3-6-7- همجمعی 40
3-6-8- مفهوم همجمعی 43
3-6-9- آزمون همجمعی: روش خود توضیح با وقفه¬ توزیعی (ARDL) 44
3-6-10- تحلیل علّیت 45
3-7- روند تغییر آمارمتغیرها 46
فصل چهارم: برآورد مدل و ارائه نتایج تجربی
مقدمه 61
4-1- معرفی مدل 61
4-2- بررسی ساکن¬پذیری متغیرها 62
4-3- آزمون ساکن پذیری با وجود شکست ساختاری 63
4-4- نتایج نهایی آزمون ساکن پذیری 64
4-5- تعیین وقفه بهینه 64
4-6- برآورد پویایی مدل 64
4-7- آزمون فروض کلاسیک 66
4-8- آزمون همجمعی روش بنرجی 66
4-9- تفسیر نتایج بلند مدت 67
4-10- برآورد الگوی تصحیح خطا 68
4-11- بررسی ثبات ساختاری ضرایب الگو 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 70
5-2- خلاصه 70
5-3- نتیجه گیری 71
5-3پیشنهادات72
منابع و مآخذ 74
منابع فارسی 74
منابع انگلیسی 76