گزارش کارآموزی · فوریه 3, 2022 0

فرم آموزش پژوهی دانشگاه فرهنگیان پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان

فرم آموزش پژوهی دانشگاه فرهنگیان پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان با محتوای کلیدی فرم, آموزش, پژوهی, دانشگاه, فرهنگیان, پیشگیری, از, رفتارهای, نادرست, و, نامطلوب, دانش, آموزان و شناسه اختصاصی 29788 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:

معرفی موقعیت ( تحلیل موقعیت) 
پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب  دانش آموزان در کلاس 
توصیف: 
کلاس درس محیطی است که درآن برقراری ارتباط ومدیریت پیچیده است وگاهی حوادث غیرقابل پیش بینی اتفاق می افتدکه باآنهاروبرو می شود.بنابراین توجه ویژه معلم به مسایلی که موجب قطع توجه وارتباط آموزش درکلاس می شود،لازم است.
بدیهی است،دانش آموزان نیازهایی دارندکه معلمان بایدبه آنهاتوجه کنندولی ممکن است گستاخی یک دانش آموز وبی توجهی معلم به آن،باعث شودکه دانش آموزان دیگرفکرکنندکه معلم توانایی اداره کلاس راندارد،بخصوص اگراین بی توجهی ها تکرار شود،ممکن است به افزایش بروز رفتارهای نامطلوب دردانش آموزان کمک کند..
بنابراین اگرمعلم احساس کندکه گرایشهای مختلف رفتاری درکلاس وجوددارد،بایدسعی کند ماهیت عمومی آنهارابشناسد.
اوبایدبرای مواجهه بابعضی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان وپیشگیری ازآنها آماده شود،درتغییررفتارونگرش آنها تلاش نمایدودرباره تاثیرتصمیم گیریهای درازمدت خود دوراندیشی کند.

والی آخر….

لینک دانلود فایل